• Novinky

     • Aktivity v najbližších dňoch
      • Aktivity v najbližších dňoch

      • - 25.6. (štvrtok):

       ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV, ostatní žiaci: triednicke hodiny, odovzdávanie učebníc a upratovanie tried

       - 29.6. (pondelok):

       SVäTÁ OMŠA, TRIEDNICKE HODINY

       - 30.6. (utorok):

       8:00 - ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ,

       8:30 - SV. OMŠA  TE DEUM - poďakovanie za šk. rok. Po sv. omši deti pôjdu domov. Obed ani ŠKD nebude.

       Prosíme všetkých žiakov, ktorí majú požičané knihy zo šk. knižnice, aby ich najneskôr do piatku 26.6.2020 vrátili.

     • AKTUALIZOVANÉ! Oznam pre rodičov budúcich prvákov
      • AKTUALIZOVANÉ! Oznam pre rodičov budúcich prvákov

      • Prosíme všetkých rodičov budúcich prvákov, aby od 22.6.-26.6.2020 v čase od 8:00 do 16:00 prišli osobne podpísať potrebné dokumenty k zápisu detí do prvého ročníka na našu školu. Je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

       V prípade, ak má riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020.

        

        

      • Deň matiek

      • Keby som videla

       i v najskrytejšom sníčku,

       kde na zemi je toľko dobrých slov,

       zložila by som z nich modlitbu za mamičku.

       Veď ona sama je už modlitbou.

        

       Jej pohladenie,

       jej úsmev i jej vráska,

       sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.

       Mama je láska.

       Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

        

       „Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“

       usmial sa Stvoriteľ,

       keď stvoril srdce mamy.

        

       A vedel dobre, že nemôže byť iná.

       Pretože raz aj On

       jej zverí svojho Syna.

        

       Krásny Deň matiek želáme všetkým mamičkám a babičkám.

      • ŠKD aktivity

      • Do galérie ŠKD aktivity boli pridané fotografie.

       Ani deti z ŠKD počas tohto obdobia nezaháľajú. P. vychovávateľky im každý týždeň vhadzujú do schránok nejaké nápady, hry a rôzne dobrovoľné aktivity. Popri školských povinnostiach sú pre žiakov inšpiráciou a spríjemnením ich voľného času. Či už je to maľovanie dúhy ako symbolu nádeje, alebo darček v podobe vrecúška vaty a zrna, čím sme si pripomenuli Podobenstvo o rozsievačovi, aby aj v nás rástlo dobro.

       Najnovšou aktivitou je odkaz našej krásnej planéte menom Zem, keďže si tento mesiac pripomíname Deň Zeme, ktorý by sme za iných okolností strávili zberom odpadkov v Ražňanoch. „Modlíme sa, aby bol človek v poriadku, človek so správnym a dobrým srdcom, lebo takého naša matka Zem potrebuje. Veríme, že aj vy sa stanete takým človiečikom, ktorému bude záležať na našom okolí. A budete chrániť našu Zem, naše Slovensko, naše krásne Ražňany.“ S láskou p. vychovávateľky Zuzka a Valika :)

     • Vyhodnotenie ankety
      • Vyhodnotenie ankety

      • Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa zapojili do našej ankety. Po jej vyhodnotení sme zistili, že Váš názor je aj naším názorom. Snažíme sa v maximálnej možnej miere skvalitňovať našu výučbu, prinášať inovatívne metodické postupy a komunikačné prostriedky tak, aby boli pre našich žiakov prístupné, zrozumiteľné a efektívne. Časom sa samozrejme budeme adekvátne prispôsobovať danej situácii. Váš názor je pre nás aj naďalej veľmi dôležitý. Akýkoľvek postreh či otázku nám môžete posielať v časti „Napíšte nám“ v hornom menu vpravo. Ďakujeme.

      • Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky

      • „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujte, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.“

       1 Pt 1, 3-9

       Požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky Vám praje a vyprosuje spoločenstvo

       CZŠ sv. Demetra, Ražňany

     • Príspevok za ŠKD
      • Príspevok za ŠKD

      • Vážení rodičia,

       z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania Vás žiadame, aby ste neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí za mesiace apríl – jún. Ak ste tak už urobili, príspevok Vám bude vrátený po zúčtovaní na konci školského roka 2019/2020.

     • www.ucimenadialku.sk
      • www.ucimenadialku.sk

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami založilo webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdete aktuálne informácie, ale aj odporúčania a prehľad elektronických zdrojov rôznych online materiálov pre žiakov (náučné videá, interaktívne cvičenia, testy...).

     • Prerušenie vyučovania do odvolania
      • Prerušenie vyučovania do odvolania

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      • Zápis žiakov do 1. ročníka - ZMENA!!!

      • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020:

       "...2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

       2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

       2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,..."

     • Prerušenie vyučovania od 16.3.-27.3.2020
      • Prerušenie vyučovania od 16.3.-27.3.2020

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Vážení rodičia, informácie budeme priebežne aktualizovať na internetovej stránke našej školy. Správajme sa zodpovedne a dôsledne dodržiavajme karanténne opatrenia. Zároveň využime tento pôstny čas a zotrvajme v modlitbe za zdravie nás všetkých. 

     • AKTUÁLNE! - OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU vydané Košickou arcidiecézou
      • AKTUÁLNE! - OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU vydané Košickou arcidiecézou

      • Na základe usmernenia č.3 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k šíreniu ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zo dňa 10.3.2020 pridávame nové informácie:

       Dôrazne sa neodporúča:

       - začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Vážení rodičia,

       prosíme o zváženie zdravotného stavu vašich detí. V prípade akéhokoľvek z uvedených príznakov, nechajte Vaše dieťa doma a oznámte nám to telefonicky alebo písomne. Zabránite tým šíreniu nákazy medzi zdravými.

       Prosím, kliknite aj na uvedený odkaz.

      • Pôstne obdobie

      • Popolcovou stredou sa začalo 40-dňové pôstne obdobie, kedy sa máme viac usilovať o zmenu svojho života a bojovať proti hriechu. Je obdobím, kedy sa zamýšľame nad tým, čo Pán Ježiš urobil z lásky pre nás, aká veľká bola Jeho obeta za každého jedného z nás a za naše hriechy.

       Dobrými pomocníkmi v našom pôstnom snažení nám budú: pravidelnejšia modlitba, častejšia a aktívna účasť na svätej omši a častejšie pristupovanie ku sviatostiam, dobrovoľné zrieknutie sa niečoho, čo máme radi a konanie dobrých skutkov.

       Cez pôstne obdobie sme pre žiakov pripravili pôstnu poštu, z ktorej na koniec vytvoríme reťaz našich skutkov, ktorá veríme, že bude tak dlhá, že bude siahať až do neba.

     • Jarné prázdniny
      • Jarné prázdniny

      • V dňoch 29.2. 2020 - 8.3.2020 budú jarné prázdniny. Vyučovanie po prázdninách začína 9.3.2020 (pondelok).

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje