• ŠKD

     • Príspevok na ŠKD

     •  

      Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ražňany podľa § 5 ods. 3 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 114 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodla

       

      o určení mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí v školskom roku 2021/2022 na

       8 € mesačne

      Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

      Toto rozhodnutie platí pre školský rok 2021/2022.

       

       

      Úhrada sa bude realizovať v troch splátkach, a to nasledovne:

      1. splátka za mesiace september - december, splatná do 16.09.2021 vo výške 32,- EUR

      2. splátka za mesiace január - marec, splatná do 17.01.2022 vo výške 24,- EUR

      3. splátka za mesiace apríl - jún, splatná do 15.03.2022 vo výške 24,- EUR

       

      Úhradu môžete realizovať poštovou poukážkou na účet alebo bankovým prevodom na:

      • číslo účtu 262 216 4834/1100 (IBAN SK11 1100 0000 0026 2216 4834)
      • variabilný symbol 09122021 (1.splátka), 01032022 (2.splátka), 04062022 (3.splátka)
      • konštantný symbol 0308
      • do kolónky účel platby, správa pre prijímateľa alebo poznámka je potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, v prípade súrodencov môžete sumu sčítať a napísať ich mená a priezviská

       

       

         Ražňany, dňa 31. augusta 2021                                                                                    

                                                                             Mgr. Renata Hnatová                                                                                                                                       riaditeľka školy

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ražňany 240, 08261
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje