• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyCirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany
  Adresa školyRažňany 240, 08261
  Telefón051 452 3000
  E-mailczs.raznany@gmail.com
  WWW stránkahttps://www.czssvdemetra.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľkaMgr. Renata Hnatová0911 917 197czs.raznany@gmail.com

  Rada školy

  FunkciaTitl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaBc. Kristína Karafovákarafov.kristina1427@gmail.com
  pedagogickí zamestnanciBc. Kristína Karafovákarafova.kristina1427@gmail.com
  ostatní zamestnanciMgr. Anna Novotnáanicka9147@gmail.com
  zástupcovia rodičovMgr. Kamil Golodžejk.golodzej@gmail.com
   Mgr. Erika Mašľárováerikamaslarova120584@gmail.com
  zástupca zriaďovateľaJCLic. Pavel Ščerba raznany@rimkat.sk
   Mgr. Miroslav Jackojacko.miroslav@abuke.sk
   Adriana Repaskáa.repaska19@gmail.com

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovKošická arcidiecéza
  SídloHlavná 28, 041 83 Košice
  Telefón055/ 68 28 120
  E-mailscholabu@rimkat.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  V školskom roku 2020/2021 boli tri zasadnutia Rady školy, z toho dve boli formou per rollam kvôli pandemickej situácii v súvislosti s Covid-19. Na prvom zasadnutí boli členovia oboznámení s výsledkami hospodárenia za rok 2019 a s návrhom rozpočtu na rok 2020. Na druhom zasadnutí boli členovia zasadnutí oboznámení s výročnou Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020 a taktiež so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti v čase mimoriadnej situácie. Dňa 5.10.2020 prebehli voľby do Rady školy, kde bolo riadne zvolených sedem nových členov. Za predsedu Rady školy bola jednohlasne zvolená Bc. Kristína Karafová. Tretie zasadnutie Rady školy bolo ustanovujúce. Zápisnice zo všetkých zasadnutí sú k nahliadnutiu u predsedu Rady školy.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 69

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000004
  počet žiakov171716190000069
  z toho v ŠKD1414126     46

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov PPPočet úväzkov NP
  TPP112112
  DPP0000
  Znížený úväzok4040

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov066
  vychovávateľov022
  asistentov učiteľa022
  školský špeciálny pedagóg011
      
  spolu01111

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

   

  Názov aktivity

  Miesto

  Forma

  Dátum

  1.    

  Duchovná obnova zamestnancov školy

  Bardejovské Kúpele

  Duchovná obnova

  August 2020

  2.    

   

  Začiatok šk. roka

  Slávnostná Sv. omša Veni Sancte

  Kostol a CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Slávnostná sv. omša

  2.9.2020

  3.    

  Scérické kino

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Interaktívne vyučovanie

  10.9.2020

  4.    

  Milión detí v modlitbe

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Celosvetová modlitba sv. ruženca

  18.10.2019

  5.    

   

  Výrobok Milk-Agro

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Výrobok Sabizemšťan

  20.10.2020

  6.    

  Milión detí sa modlí ruženec

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Celosvetová modlitba sv. ruženca

  19.10.2020

  7.    

  Vyhodnotenie súťaže Milk- Agro

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Odovzdanie cien

  20.11.2020

  8.    

  Koľko lásky sa zmestí od krabice do topánok

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Adventná aktivita

  20.11.2020-3.12.2020

  9.    

   

  Deň sv. Mikuláša

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Mikulášska besiedka

  Individuálne každá trieda

  7.12.2020

  10.   

  Návšteva hvezdárne a planetária

  Planetárium Prešov

  Interaktívne vzdelávaie

  7.12.2020

  11.   

  Domestos

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Súťaž

  Október- december

  12.   

   

  Vianočné pozdravy žiakov pre rodičov

   

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Každá trieda individuálne

  Online podzrav

  15.12.2020

  13.   

   

  Recyklohry

   

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Súťaž

  Celoročná aktivita

  14.   

  Projekt „Čítame radi“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Nákup kníh v hodnote 800€

  15.   

  Farebný pôst

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Pôstna aktivita

  Február-Marec

  16.   

  Ponožková výzva

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Aktivita ku dňu Downovho syndrómu

  22.3.2021

  17.   

   

  Truhlica Sabi pokladov

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Výtvor z obalov Milk-Agro

  31.3.2021

  18.   

   

  Papaj Sabi

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Pieseň

  31.3.2021

  19.   

  Zápis do 1. ročníka

   

   

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Online zápis

  12.4.-13.4.2021

  20.   

  Deň matiek

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Videá ku Dňu matiek

  9.5.2021

  21.   

  Individuálny zápis do 1. ročníka

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Individuálny zápis

  10.5.-14.5.221

  22.   

  Ukončenie súťaže v zbere tetrapakov a viečok z Milk-Agro

  Sabinov

  Súťaž

  21.5.2019

  23.   

  Deň detí

  CZŠ sv. Demetra a park, Ražňany

  Športové dopoludnie

  1.6.2021

  24.   

  Školský výlet

  Bazilika, Ľutina

  Výlet

  24.6.201

  25.   

  Vyhodnotenie súťaže Milk Agro

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Odovzdanie cien

  25.6.2021

  26.   

  Rozlúčka so štvrtákmi

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Rozlúčka

  28.6.2021

  27.

  Te Deum

  Kostol sv. Demetra, Ražňany

  Ďakovná sv. omša

  30.6.2021

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé projekty pomáhajúce profesiám, vytvorenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov a školského špeciálneho pedagóga: V škole úspešnejší

  PoP II

  Modlitba za školu

  Projekt Košickej arcidiecézy, v ktorom sa podľa rozpisu každý týždeň modlíme za jednotlivé školy a školské zariadenia v našej arcidiecéze.

  B) Krátkodobé:

  Recykluj a vyhraj - Recyklo Hry, EkoAlarm

  Naša škola sa zapojila do projektu recyklácie elektroodpadu a batérií, zubných kefiek, tonerov. V škole máme zberné miesto, kde žiaci

  môžu priniesť malé elektrozariadenia, batérie, a tým chrániť našu prírodu a zabrániť znečisťovaniu, zároveň sme vypracovávali úlohy,

  ktoré vyhlasovala spoločnosť, dôkazom toho, je aj ocenenie od spoločnosti.

  Prostredníctvom projektu EkoAlarm máme umiestnené nádoby na separovanie v každej triede, žiaci sa učia separovať odpad.

  Domestos pre školy

  Projekt zameraný na dodržiavanie hygienických zásad, tvorenie povedomia o hygiene. Boli sme v prvej desiatke ocenených škôl,

  tým zároveň získavame prostriedky na nákup čistiacich prostriedkov.

  Súťaž s Agro - Milk „Recykluj a vyhraj“

  Zbieranie vrchnákov a krabíc z výrobkov firmy AgroMilk. Vytváranie 3D obrázkov z recyklovaných obalov a odpadov s logom Agromilk.

  Zároveň tým podporujeme separáciu odpadu a chránime životné prostredie. Umiestnili sme sa v prvej desiatke, čím sme získali možnosť nákupu školských pomôcok pre našich žiakov.

  C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

  Čítame radi - projekt zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti, získanie finančných prostriedkov na zakúpenie kníh do školskej knižnice.

  Spolu múdrejší - projekt doučovania žiakov - vytváranie podmienok na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2020/2021, nebola vykonaná inšpekcia na škole.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Materiálne podmienky školy

  Naďalej opravujeme budovu starého kina, v ktorej zlepšujeme podmienky na využívanie. Opravili sme omietku a vymaľovali komplet 1 triedu, opravili praskajúcu a krivú podlahu v ďalsej triede, zabezpečili nový školský nábytok do triedy a zborovne. Pokračujeme v úprave tried. Zriadili sme v každej triede triednu knižnicu, ktorú sme vybavili knihami zakúpenými z projektu Čítame radi. V rámci finančných možností školy zlepšujeme počítačové vybavenie pre učiteľov a reštruktualizáciu internetovej siete. V závislosti od vývoja a zmien neustále vynakladáme prostriedky na správny chod počítačovej miestnosti a počítačovej techniky v našej škole.

  Opatrenia:

  • Naďalej dopĺňať didaktické pomôcky, športové náradie a náčinie do telocvične, vytvoriť na školskom dvore interaktívne ihrisko.

  • Je potrebné zriadiť priestor na čítanie.

  • Oprava fasád na budovách školy, oprava okvapových žľabov, oprava zamákajúcej strechy.

  • Výmena počítačov za výkonnejšiu techniku, postupnú výmenu interaktívnych tabúľ, počítače v počítačovej miestnosti, dataprojektory.

  Názov učebneKapacitaPočetStav
  Klasické učebne 735Vyhovujúci
  Telocvičňa Pohybové štúdio1Vyhovujúci
  Počítačová učebňa 151Vyhovujúci

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  1. Silné stránky

  • personálne obsadenie plne kvalifikovanými pedagógmi

  • pedagogické vedenie výchovy v kresťanskom duchu

  • stabilné financovanie školy

  • variabilita a využívanie nových foriem výchovy mladej generácie

  • priestory školy v nádhernom vidieckom prostredí

  • možnosť individuálneho prístupu pri menšom počte žiakov v triedach a možnosti asistentov učiteľov

  • dobrá spolupráca s Komunitným centrom

  2. Slabé stránky

  • sťažená komunikácia s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

  • u žiakov pretrváva nárečie a hlavne rómske etnikum ťažšie spolupracuje

  • rodičia pociťujú neprítomnosť 2. stupňa ako nedostatok našej školy

  • blízkosť okresného mesta pociťujeme aj ako negatívum, z dôvodu odlivu žiakov

  • financovanie školského zariadenia

  • absencia školskej jedálne

  • nedostatočný priestor na zriadenie knižnice, kabinetu pre učiteľov, dostatočného priestoru pre ŠKD a školského dvora.

  Návrh opatrenia: úplne ideálna možnosť pre vytvorenie ďalšieho potrebného priestoru pre výchovnovzdelávací proces by bola oprava strechy v spolupráci s farnosťou a úprava podkrovných priestorov v budove bývalého kina.

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 7 /

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020 : 19/ 9 dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 17 / 9 dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 0 dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 : 2 žiačky vo štvrtom ročníku, ktoré nezískali primárne vzdelanie. Zdržiavajú sa v zahraničí a nemáme o nich žiadne informácie.

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa na našej škole vzdelávalo doporučenou dištančnou formou. Zmeny nastali v spôsobe komunikácie so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. V dôsledku mimoriadnej situácie sme sa so žiakmi spájali formou videohovorov, prostredníctvom platformy ZOOM. V jednotlivých ročníkoch sa videohovory uskutočňovali každý deň v týždni podľa upraveného rozvrhu. V časovej dotácii 60 minút, ktoré záhŕňali 2 základné vzdelávacie oblasti. Videohovorov sa zúčastňovali všetci žiaci školy

  Žiakom s individuálnymi potrebami bola ponúknutá spolupráca s asistentmi, ktorí s týmito žiakmi viedli individuálne online-hodiny a precvičovali takto nadobudnuté poznatky a vzájomnú komunikáciu. Pre rodičov našich žiakov bola poskytnutá možnosť individuálneho rozhovoru so špeciálnym pedagógom.

  Žiaci 1.ročníka boli na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR slovne hodnotení. V ostatných triedach, po prerokovaní v pedagogickej rade o spôsobe hodnotenia tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizácioubolo hodnotenie nasledovné:

  • Telesná a športová výchova 2. - 4. ročník

  • Hudobná výchova 2. - 4. ročník

  • Výtvarná výchova 2. - 4. ročník

  • Katolícke náboženstvo 2. - 4. ročník

  • Pracovné vyučovanie 3. - 4. ročník

  • Informatická výchova 3. - 4. ročník

  • Anglický jazyk 2. ročník

  Tieto predmety boli na vysvedčení za 2. polrok 2020/2021 hodnotené slovom „absolvoval/-a“.

  Ostatné predmety boli v 2. - 4. ročníku klasifikované.


  TriedaANJHUVINFKNBMATPVCPDAPVOSJLSPRTSVVLAVYV
                
  I.Aaaxaaxxaa1axa
  II.Aaaxa1,41xx1,181,471axa
  III.A1,6aaa1,8a1,53x21a1,53a
  IV.A1,93aaa1,86a1,5x2,071a1,57a

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
       
  I.A171700
  II.A171700
  III.A161601
  IV.A181804

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=EONLXQCCCE

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Školský klub detí I.23 Mgr. Valéria Polohová
  Školský klub detí II.23 Františka Voľanská

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Rodičia spolupracujú so školou pri duchovných podujatiach, aktivitách školy. Škola pripravuje pre občanov rôzne akadémie, spoločné sv. omše, vystúpenia pre dôchodcov.

  Škola plní pozitívnu funkciu pri kultúrnom raste obyvateľov Ražnian, je súčasťou kultúrneho, i spoločenského života v obci. Počas dištančného vzdelávania sa nám veľmi osvedčila komunikácia cez Edupage, ktorú prijali pozitívne a podporujú jej používanie.

  Záver

  Vypracovala: Mgr. Renata Hnatová

  V Ražňanoch, 19. augusta 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. septembra 2021

  Vyjadrenie rady školy

  Predkladá: Mgr. Renáta Hnatová

  Prerokované v pedagogickej rade školy: dňa 2.9.2021

  Vyjadrenie rady školy:

  Rada školy na svojom zasadnutí per rollam dňa 11.10. 2021 prerokovala a odporúča zriaďovateľovi: Košická arcidiecéza, schváliť Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

  Bc. Kristína Karafová

  predsedníčka Rady školy

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ražňany 240, 08261 Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje