• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyCirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany
  Adresa školyUlica Štefana Onderča 240/1, 08261 Ražňany
  Telefón051 452 3000
  E-mailczs.raznany@gmail.com
  WWW stránkahttps://www.czssvdemetra.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Lucia Halčáková0911917197czs.raznany@gmail.com

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Kristína Karafovákarafova.kristina1427@gmail.com
  pedagogickí zamestnanciMgr. Kristína Karafovákarafova.kristina1427@gmail.com
  ostatní zamestnanciMgr. Anna Novotnáanicka9147@gmail.com
  zástupcovia rodičovMgr. Kamil Golodžejk.golodzej@gmail.com
   Mgr. Erika Mašľárováerikamaslarova120584@gmail.com
  zástupca zriaďovateľaJCLic. Pavel Ščerbaraznany@rimkat.sk
   Mgr. Miroslav Jackojacko.miroslav@abuke.sk
   Adriana Repaskáa.repaska19@gmail.com

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovKošická arcidiecéza
  SídloHlavná 28, 041 83 Košice
  Telefón055/ 68 28 120
  E-mailscholabu@rimkat.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

  V školskom roku 2021/2022 boli štyri zasadnutia Rady školy, z toho dve boli formou per rollam.

  Na prvom zasadnutí dňa 13.10.2021, ktoré prebehlo elektronicky formou per rollam v rámci emailovej komunikácie boli členovia oboznámení s dokumentmi: Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021, Plán činnosti na školský rok 2021/2022 a so zmenou v školskom poriadku - zmena sa týka komunikácie so zákonnými zástupcami žiakov, ktorá sa uskutočňuje prevažne elektronickou formou prostredníctvom aplikácie EduPage (informované súhlasy, ospravedlnenia, vyhlásenia týkajúce sa Covid-19, a iné).

  Na druhom zasadnutí z 28.3.2022, ktoré sa uskutočnilo osobne v priestoroch školy boli členovia rady školy oboznámení s výročnou správou o činnosti rady školy za rok 2021, plánom zasadnutí na rok 2022 a návrhom rozpočtu školy na kalendárny rok 2022.

  Tretie zasadnutie rady školy sa uskutočnilo dňa 30.6.2022 formou per rollam. Boli prerokované výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok 2021. O predložených dokumentoch: Informácia o pedagogicko - organizačnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie a Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu sa na základe návrhu p. riaditeľa Mgr. Miroslava Jacka na tomto zasadnutí nerokovalo, nakoľko bola k 1.8.2022 poverená riadením školy Mgr. Lucia Halčáková a malo dôjsť k nieľkokým zmenám.

  Štvrté zasadnutie rady školy bolo dňa 31.8.2022 prezenčne v priestoroch školy. Rada školy prerokovala a vzala na vedomie: Informáciu o pedagogicko - organizačnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu, organizáciu ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie, Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu a zmenu v smernici číslo 12 - 03 -2021 Zásady prijímania žiakov do školy a detí do ŠKD. Zmena sa týka Článku 6, kde sú doplnené body d) a e), a to nasledovne:

  Do Školského klubu detí pri CZŠ sv. Demetra, Ražňany sú prednostne prijímaní žiaci : a) pracujúcich rodičov, b) nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku, c) v súrodeneckom pomere, d) ktorí si dôsledne plnili finančné záväzky voči ŠKD v predchádzajúcich školských rokoch, e) deti zamestnancov školy.

  Zápisnice zo všetkých zasadnutí sú k nahliadnutiu u predsedu Rady školy.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 71

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000002
  počet žiakov181718180000071
  z toho v ŠKD13121413     52

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov PPPočet úväzkov NP
  TPP112112
  DPP0000
  Znížený úväzok4040

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov06 
  vychovávateľov02 
  asistentov učiteľa02 
  školských špeciálnych pedagógov01 
  spolu 11 

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  Všetky predmety boli vyučované kvalifikovane.

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity v šk. roku 2021/2022

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

   

   

  Názov aktivity

  Miesto

  Forma

  Dátum

  1.     

   

  Začiatok šk. roka

  Slávnostná Sv. omša Veni Sancte

  Kostol a CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Slávnostná sv. omša

  1.9.2021

  2.     

  Milión detí sa modlí ruženec

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Celosvetová modlitba sv. ruženca

  18.10.2021

  3.     

  Sladká pomoc

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Kúpa čokoládky na podporu detí v Afrike

  Október-November

  4.     

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Adventná aktivita

  Oktobér-31.11.2021

  5.     

  „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky“.

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Adventná aktivita

  28.11-24.12.2021

  6.     

   

  Deň sv. Mikuláša

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Mikulášska besiedka

  Individuálne každá trieda

  6.12.2021

  7.     

  AstroShow- mobilné planetárium

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Interaktívne vyučovanie

  16.12.2021

  8.     

  Vianočné pozdravy žiakov pre rodičov

   

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Online pozdrav

  Individuálne každá trieda

  24.12.2021

  9.     

  Karneval

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Predstavenie masiek a vyhodnotenie

  7.2.2022

  10. 

  Hviezdoslavov Kubín

   

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Školské kolo v prednese poézie a prózy

  2.3.2022

  11. 

  Sabi radi máme

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Pieseň

  9.3.2022

  12. 

  Ponožková výzva

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Aktivita ku dňu Downovho syndrómu

  21.3.2022

  13. 

  Hviezdoslavov Kubín

   

  Sabinov

  Okresné kolo v prednese poézie a prózy

  30.3.2022

  14. 

  Zápis do 1. ročníka

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Online zápis

  4.4.-8.4.2022

  15. 

  Návšteva planetária

  PlanetáriumPrešov

  Interaktívne vzdelávanie

  11.4.2022

  16. 

  Beseda so spisovateľkou Markou Staviarskou

   

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Beseda

  13.4.2022

  17. 

  Deň Zeme

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Projektové vyučovanie

  22.4.2022

  18. 

  Ukončenie súťaže v zbere tetrapakov a viečok z Milk-Agro

  Sabinov

  Súťaž

  29.4.2022

  19. 

  Individuálny zápis do 1. ročníka

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Individuálny zápis

  2.5.-6.5.2022

  20. 

  Sokoliari majstra Vagana

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Projektové vyučovanie

  5.5.2022

  21. 

  Deň matiek

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Vystúpenie

  15.5.2022

  22. 

  SARM

  Sabinov

  Recitačná súťaž

  17.5.2022

  23. 

  Florbal

  Lipany

  Športové súťaže

  11.5. a 18.5.2022

  24. 

  Rómovia recitujú

  Košice

  Recitačná súťaž

  24.5.2022

  25. 

  Detská športová olympiáda

  Uzovské Pekľany

  Športové dopoludnie

  27.5.2022

  26. 

  Škola v prírode

  Tatranská Lomnica

  Škola v prírode

  30.5.-3.6.2022

  27.

  Deň detí

  CZŠ sv. Demetra a park, Ražňany

  Športové dopoludnie

  1.6.2022

  28.

  Čitateľský maratón

  CZŠ sv. Demetra a park, Ražňany

  Čítanie v školskom klube

  20.6.-24.5.2022

   

  29.

  Športové podujatie organizované MAS Sabinovsko

  Sabinov

  Športové podujatie

  22.6.2022

  30.

  Domestos

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Súťaž

  Celoročná aktivita

  31.

  Misijné zrnko

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Celosvetová iniciatíva

  Celoročná aktivita

  32.

  Recyklohry

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Súťaž

  Celoročná aktivita

  33.

  Bodka za školským rokom

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Školská akcia

  23.6.2022

  34.

   Didaktické hry v prírode

  CZŠ sv. Demetra a park, Ražňany

  Projektové vyučovanie

  24.6.2022

  35.

  Rozlúčka so štvrtákmi

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Rozlúčka

  28.6.2022

  36.

  Vyhodnotenie súťaže Milk Agro

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Odovzdanie cien

  29.6.2022

  37.

   

  Výlet 1.A do Sabinova

  Sabinov

  Výlet

  29.6.2022

  38.

  Te Deum

  Kostol sv. Demetra, Ražňany

  Ďakovná sv. omša

  30.6.2022

  39.

  Čerešňobranie

  Ražňany

  Vystúpenie

  2.7.2022

   

   

   

   

   

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé projekty:

  - Projekty pomáhajúce profesiám, vytvorenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov a školského špeciálneho pedagóga:

  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

  - Projekt Košickej arcidiecézy, v ktorom sa podľa rozpisu každý týždeň modlíme za jednotlivé školy a školské zariadenia v našej arcidiecéze: Modlitby za cirkevné školy Košickej arcidiecézy

  - Enviro projekty:

  - Recykluj a vyhraj

  Zbieranie vrchnákov a krabíc z výrobkov firmy AgroMilk. Vytváranie 3D obrázkov z recyklovaných obalov a odpadov s logom Agromilk.

  Zároveň tým podporujeme separáciu odpadu a chránime životné prostredie. Umiestnili sme sa v prvej desiatke, čím sme získali možnosť nákupu školských pomôcok pre našich žiakov.

  - Recyklo Hry

  Naša škola sa zapojila do projektu recyklácie elektroodpadu a batérií, zubných kefiek, tonerov. V škole máme zberné miesto, kde žiaci

  môžu priniesť malé elektrozariadenia, batérie, a tým chrániť našu prírodu a zabrániť znečisťovaniu, zároveň sme vypracovávali úlohy,

  ktoré vyhlasovala spoločnosť, dôkazom toho, je aj ocenenie od spoločnosti.

  - Eko Alarm

  Prostredníctvom projektu EkoAlarm máme umiestnené nádoby na separovanie v každej triede, žiaci sa učia separovať odpad.

  B) Krátkodobé projekty:

  - Domestos pre školy

  Projekt zameraný na dodržiavanie hygienických zásad, tvorenie povedomia o hygiene.

  C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  - Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

  Nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky

  - Spolu múdrejší - projekt doučovania žiakov - vytváranie podmienok na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2021/2022, bola vykonaná kontrola správy registratúry. Kontrolu vykonalo Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Materiálne podmienky školy

  Naďalej opravujeme budovu starého kina, v ktorej zlepšujeme podmienky na využívanie. Zabezpečili sme nový školský nábytok do ŠKD. Pokračujeme v úprave tried, zakúpili sme nové stoličky a gauče do oddychových zón. V rámci finančných možností školy zlepšujeme počítačové vybavenie pre učiteľov a reštruktualizáciu internetovej siete, vymenili sme starú interaktívnu tabuľu za nový interaktívny dataprojektor. V závislosti od vývoja a zmien neustále vynakladáme prostriedky na správny chod počítačovej miestnosti a počítačovej techniky v našej škole. Zabezpečili sme pripojenie školy na verejný vodovod. Nechali sme vypracovať projekt na nevyhnutnú opravu schátralej strechy budovy starého kina.

  Opatrenia:

  •Naďalej dopĺňať didaktické pomôcky, športové náradie a náčinie do telocvične, vytvoriť na školskom dvore interaktívne ihrisko.

  • Je potrebné zriadiť priestor na čítanie.

  • Oprava fasád na budovách školy, oprava okvapových žľabov, oprava zamákajúcej strechy.

  • Výmena počítačov za výkonnejšiu techniku, postupnú výmenu interaktívnych tabúľ, počítače v počítačovej miestnosti, dataprojektory.

  • Nevyhnutná oprava starej časti kanalizácie.

  Názov učebneKapacitaPočetStav
  Klasické učebne 735Vyhovujúci
  Telocvičňa Pohybové štúdio1Vyhovujúci
  Počítačová učebňa 151Vyhovujúci

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  1. Silné stránky

  • personálne obsadenie plne kvalifikovanými pedagógmi

  • pedagogické vedenie výchovy v kresťanskom duchu

  • stabilné financovanie školy

  • variabilita a využívanie nových foriem výchovy mladej generácie

  • priestory školy v nádhernom vidieckom prostredí

  • možnosť individuálneho prístupu pri menšom počte žiakov v triedach

  • prítomnosť dvoch pedagogických asistentov a školského špeciálneho pedagóga

  • dobrá spolupráca s Komunitným centrom

  • plne funkčná telocvičňa

  • technická vybavenosť tried

  2. Slabé stránky

  • sťažená komunikácia s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

  • u žiakov pretrváva nárečie a hlavne rómske etnikum ťažšie spolupracuje

  • rodičia pociťujú neprítomnosť 2. stupňa ako nedostatok našej školy

  • blízkosť okresného mesta pociťujeme aj ako negatívum, z dôvodu odlivu žiakov

  • financovanie školského zariadenia

  • absencia školskej jedálne

  • nedostatočný priestor na zriadenie knižnice, kabinetu pre učiteľov, dostatočného priestoru pre ŠKD a školského dvora

  • havrijný stav strechy

  • nepredvídané výdavky súvisiace s údržbou starých budov

  Návrh opatrenia: ideálna možnosť pre vytvorenie ďalšieho potrebného priestoru pre výchovnovzdelávací proces by bola oprava strechy v spolupráci s farnosťou a úprava podkrovných priestorov v budove bývalého kina.

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 9

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 21 / 12 dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 18 / 11 dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ 0 dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

  0 žiakov

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJHUVINFKNBMATPVCPDAPVOSJLSPRTSVVLAVYV
  I.A1,071 11,31  11,3811 1
  II.A1,181 11,29  1,181,3511 1
  III.A1,441111,7211,33 1,61111,171
  IV.A1,6711,0711,811,87 2,13111,931

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A181802
  II.A171700
  III.A181800
  IV.A181803

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  https://www.vykazy.sk/vksoh/2021/stats/protokoly/zobraz_prots.php?perioda=3&typ=abcde&od=21.03.2022&do=21.03.2022&strankovanie=3&prot_id=&kod=037878191&nazov_zar=&sidlo=&kraj=&order=0&order_type=0

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Spevácky krúžok16 Mgr. Renata Hnatová
  ŠKD I.25 Františka Voľanská
  ŠKD II.27 Mgr. Lenka Žembová
  Športový krúžok11 Mgr. Eva Štefanková
  Varenie a pečenie s láskou15 Mgr. Kristína Karafová
  Zumba19 Mgr. Zuzana Bujňačková

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Rodičia spolupracujú so školou pri duchovných podujatiach, aktivitách školy. Škola pripravuje pre občanov rôzne akadémie, spoločné sv. omše, vystúpenia pre dôchodcov.

  Škola plní pozitívnu funkciu pri kultúrnom raste obyvateľov Ražnian, je súčasťou kultúrneho, i spoločenského života v obci. Počas dištančného vzdelávania sa nám veľmi osvedčila komunikácia cez Edupage, ktorú prijali pozitívne a podporujú jej používanie.

  Záver

  Vypracovala: Mgr. Lucia Halčáková V Ražňanoch 4.10. 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 6.10.2022

  Vyjadrenie rady školy

  Predkladá: Mgr. Lucia Halčáková

  Prerokované v pedagogickej rade školy dňa: 6.10.2022

  Vyjadrenie rady školy: Rada školy na svojom zasadnutí dňa 24.10.2022 prerokovala a odporúča zriaďovateľovi: Košická arcidiecéza, schváliť Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

  Mgr. Kristína Karafová

  predsedníčka rady školy

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje