• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyCirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
  Adresa školyUlica Štefana Onderča 240/1, 082 61 Ražňany
  Telefón051 452 3000
  E-mailczs.raznany@gmail.com
  WWW stránkahttps://www.czssvdemetra.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr. Lucia Halčáková0911 917 197czs.raznany@gmail.com

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predsedaMgr. Kristína Karafovákarafova.kristina1427@gmail.com 
  pedagogickí zamestnanciMgr. Kristína Karafovákarafova.kristina1427@gmail.com 
  ostatní zamestnanciMgr. Anna Novotnáanicka9147@gmail.com 
  zástupcovia rodičovMgr. Kamil Golodžejk.golodzej@gmail.com 
   Mgr. Erika Mašľárováerikamaslarova120584@gmail.com 
  zástupca zriaďovateľaJCLic. Pavel Ščerbaraznany@rimkat.sk 
   Mgr. Miroslav Jackojacko.miroslav@abuke.sk 
   Bc. Adriana Repaskáa.repaska19@gmail.com 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovKošická arcidiecéza
  SídloHlavná 28, 041 83 Košice
  Telefón+421 55 6828 111
  E-mailabukosice@abuke.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy

  V školskom roku 2022/2023 boli štyri zasadnutia Rady školy, z toho jedno bolo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy.

  1. zasadnutie - 24. 10. 2022

  Prvé zasadnutie v roku 2022 sa konalo dňa 24. 10. 2022, kde rada školy prerokovala a vzala na vedomie: Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022, Plán činnosti na školský rok 2022/2023. Bol vypracovaný nový školský poriadok, ktorý bol zaslaný všetkým členom RŠ na preštudovanie a následne prerokovaný na zasadnutí RŠ. Vyzdvihlo sa niekoľko dôležitých bodov. Členovia RŠ k novému školskému poriadku nemali žiadne pripomienky. V rámci diskusie pán riaditeľ Mgr. Miroslav Jacko informoval všetkých členov RŠ o termíne výberového konania na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia. Všetkým členom priniesol Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia (pomocný materiál pre rady škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej arcidiecézy).

  2. zasadnutie - 15. 11. 2022

  Druhé zasadnutie rady školy bolo výberové konanie dňa 15.11.2022 na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia. Prihlásila sa jedna uchádzačka Mgr. Lucia Halčáková. Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Členovia rady školy kládli potom uchádzačke otázky. Po prezentácii a zodpovedaní otázok nasledovalo hodnotenie podľa vopred schváleného kritéria. Rada školy na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy navrhla zriaďovateľovi školy na vymenovanie do funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany Mgr. Luciu Halčákovú.

  3. zasadnutie - 24. 2. 2023

  Rada školy prerokovala a vzala na vedomie Výročnú správu rady školy za rok 2022 bez pripomienok. V zmysle štatútu rady školy sú na rok 2023 naplánované 3 stretnutia: v mesiaci marec, jún - júl, september - október. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného termínu. Členovia RŠ prerokovali a vzali na vedomie Návrh rozpočtu na kalendárny rok 2023. Mimo bežných prevádzkových výdavkov sa plánuje zlúčenie odberných miest elektriny, oprava bleskozvodov, prestrešenia nad vchodové dvere (riaditeľňa, telocvičňa). Bol aktualizovaný a prepracovaný školský vzdelávací program podľa aktuálnej situácie a súčasne platnej legislatívy.

  4. zasadnutie - 3. 7. 2023

  Na tomto zasadnutí boli prerokované výsledky hospodárenia školy za predchádzajúci rok 2022, informácia o pedagogicko - organizačnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu, organizácia ďalšieho školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie a návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu. Členovia RŠ vzali na vedomie všetky body programu zasadnutia bez pripomienok.

  Zápisnice zo všetkých zasadnutí sú k nahliadnutiu u predsedu Rady školy.

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 63

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111000004
  počet žiakov121717170000063
  z toho v ŠKD12161212     52

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP7262
  DPP3040
  Znížený úväzok3040
  ZPS0000
  Na dohodu1010

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 7 
  vychovávateľov 2 
  asistentov učiteľa 2 
  školských špeciálnych pedagógov 1 
  spolu 12 

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  Všetky predmety boli vyučované kvalifikovane.

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity v šk. roku 2022/2023

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

   

   

  Názov aktivity

  Miesto

  Forma

  Dátum

  1.       

   

  Začiatok šk. roka

  Slávnostná Sv. omša Veni Sancte

  Kostol a CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Slávnostná sv. omša

  1.9.2022

  2.       

  Deň úcty k starším

  Ražňany

  Vystúpenie

  16.10.2022

  3.       

  Milión detí sa modlí ruženec

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Celosvetová modlitba sv. ruženca

   

  18.10.2021

   

  4.       

  Sabinovský slávik

  Sabinov

  Predstavenie talentov

  23.10.2022

  5.       

  Deň sv. Demetra

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Divadelné predstavenie o pyšnej princeznej

  26.10.2022

  6.       

  Hovorme o jedle

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Aktivity a súťaže o potravinách

  10.-14.10.2022

  7.       

  Sladká pomoc

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Kúpa čokoládky na podporu detí v Afrike

  Október-November

  8.       

  Koľko lásky sa zmestí od krabice do topánok

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Adventná aktivita

  November-2.12.2022

  9.       

  „Inými očami“

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Aktivita k Medzinárodnému dňu nevidiacich

  13.11.2022

  10.   

  Všetkovedko

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Vedomostná súťaž

  30.11.2022

  11.   

  Hvezdáreň a planetárium

  Planetárium Prešov

  Interaktívne vzdelávanie

  30.11.2022

  12.   

   

  Deň sv. Mikuláša

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Mikulášska besiedka

  Individuálne každá trieda

  6.12.2022

  13.   

  Zlaté kura

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Divadelné predstavenie

  5.12.2022

  14.   

  Super florbal deti

  Lipany

  Športová súťaž

  12.12.2022

  15.   

  Vianočná akadémia

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Vianočné predstavenie

  15.12.202

  16.   

  Vianočná burza

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Predaj detských výrobkov

  15.12.2022

  17.   

  Mary/s meals

  CZŠ sv. Demetra,

  Ražňany

  Charitatívna aktivita

  15.12.2022

  18.   

  Detská liga v malom futbale

  Sabinov

  Športová súťaž

  16.12.2022

  19.   

  Karneval

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Predstavenie masiek a vyhodnotenie

  31.1.2023

  20.   

  „a slovo bolo u Boha“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Recitačná súťaž

  2.2.2023

  21.   

  Deň otvorených dverí

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Školská akcia

  3.2.2023

  22.   

  Beseda s policajtmi

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Beseda

  7.2.2023

  23.   

  „Rómovia recitujú“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

   

  Recitačná súťaž

  16.2.2023

  24.   

  Hviezdoslavov Kubín

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

   

  Školské kolo v prednese poézie a prózy

  22.2.2023

  25.   

  „A Slovo bolo u Boha“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Výtvarná súťaž

  1.3.2023

  26.   

  Beseda so spisovateľom Valentínom Šefčíkom

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Beseda

  22.3.2023

  27.   

  Duchovná obnova a noc v škole

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Duchovná obnova

  24.3.2023

  28.   

  Matematický klokan

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Matematická súťaž

  27.3.2023

  29.   

  „Taký sa mi páči“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Pieseň do Sabi súťaže

  31.3.2023

  30.   

  Hviezdoslavov Kubín

  Sabinov

  Okresné kolo v prednese poézie a prózy

  30.3.2023

  31.   

  Sabi Slniečko

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Výtvor do Sabi súťaže

  31.3.2023

  32.   

  „Kríž dobrých skutkov“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Pôstna aktivita

  Marec

  33.   

  Výroba pohľadníc onkologickým pacientom

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Výtvarná aktivita

  Marec

  34.   

  Super florbal deti

  Lipany

  Športová súťaž

  4.4.2023

  35.   

  Biblia očami detí

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Výtvarná súťaž

  5.4.2023

  36.   

  Deň Zeme

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Projektové vyučovanie

  21.4.2023

  37.   

  Návšteva mestskej knižnice a detského interiérového ihriska Dráčik

  Sabinov

  Školský výlet

  26.4.2023

  38.   

  Ruky nádeje

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Misijná aktivita

  Apríl

  39.   

  „Maják nádeje“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Pomoc mamičkám v núdzi

  Apríl

  40.   

  Fast a hrdinovia Fast Heroes

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Projektové vyučovanie

  Apríl-Máj

  41.   

  Detská liga v malom futbale

  Pečovská Nová Ves

  Okresné kolo v malom futbale

  6.5.2023

  42.   

  Májové kvetinky

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Misijná aktivita

  Máj

  43.   

  Výročie školy

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Predstavenie

  11.5.2023

  44.   

  Deň matiek

  Ražňany

  Vystúpenie

  14.5.2023

  45.   

  SARM

  Sabinov

  Recitačná súťaž

  16.5.2023

  46.   

  „Čítajme si“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Čítanie v školskom klube

  22.-26.5.2023

  47.   

  Detské olympijské hry

  Uzovské Pekľany

  Športové dopoludnie

  26.5.2023

  48.   

  Vyhodnotenie súťaže Milk Agro

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Odovzdanie cien

  27.5.2023

  49.   

  „Keď ide o život“

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Nácvik KPR

  Máj

  50.   

  Deň detí

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Chemická a fyzikálna show

  2.6.2023

  51.   

  Detská liga v malom futbale

  Banská Bystrica

  Celoslovenská športová súťaž

  2.6.2023

  52.   

  Beseda o zdravých zúbkoch

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Beseda

  7.6.2023

  52.

  Didaktické hry v prírode

  CZŠ sv. Demetra a park, Ražňany

  Projektové vyučovanie

  26.6.2023

  53.

  Rozlúčka so štvrtákmi

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Rozlúčka

  27.6.2023

  54.

  Návšteva ZOO

  Košice

  Školský výlet

  28.6.2023

  55.

  Recyklohry

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Celoročná súťaž

  September-Jún

  56.

  Škultétyho rečňovanky

  CZŠ sv. Demetra, Ražňany

  Autorská súťaž vo vlastnej tvorbe

  30. 6.2023

  57.

  Te Deum

  Kostol sv. Demetra, Ražňany

  Ďakovná sv. omša

  30.6.2023

  58.

  Čerešňobranie

  Ražňany

  Kultúrne podujatie

  1.7.2023

   

   

   

   

   

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika.

  A) Dlhodobé projekty:

  - Projekty pomáhajúce profesiám, vytvorenie nových pracovných miest pre pedagogických asistentov a školského špeciálneho pedagóga:

  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

  - Projekt Košickej arcidiecézy, v ktorom sa podľa rozpisu každý týždeň modlíme za jednotlivé školy a školské zariadenia v našej arcidiecéze: Modlitby za cirkevné školy Košickej arcidiecézy

  - Enviro projekty:

  - Recykluj a vyhraj

  Zbieranie vrchnákov a krabíc z výrobkov firmy AgroMilk. Vytváranie 3D obrázkov z recyklovaných obalov a odpadov s logom Agromilk a vlastnej piesne.

  Zároveň tým podporujeme separáciu odpadu a chránime životné prostredie. Umiestnili sme sa v prvej päťke v kategóriách Výtvor z obalov výrobkov SABI a Pieseň, čím sme získali možnosť nákupu školských pomôcok pre našich žiakov.

  - Recyklo Hry

  Naša škola sa zapojila do projektu recyklácie elektroodpadu a batérií, zubných kefiek, tonerov. V škole máme zberné miesto, kde žiaci môžu priniesť malé elektrozariadenia, batérie, a tým chrániť našu prírodu a zabrániť znečisťovaniu, zároveň sme vypracovávali úlohy. Za ich splnenie nám boli pridelené body, za ktoré si môžeme vybrať rôzne výhry z kataógu.

  - Eko Alarm

  Prostredníctvom projektu EkoAlarm máme umiestnené nádoby na separovanie v každej triede, žiaci sa učia separovať odpad.

  B) Krátkodobé projekty:

  - Tvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu - aktualizačné vzdelávanie v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponent 7, reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formy výučby

  - FAST Heroes

  Medzinárodný projekt, v ktorom sa prostredníctvom zábavných a interaktívnych aktivít žiaci naučia rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a zavolať prvú pomoc včas.

  - Milión detí sa modlí ruženec

  Modlitbová iniciatíva.

  - Sladká pomoc

  Sladká pomoc je misijnou iniciatívou, ktorá motivuje dobrovoľníkov na Slovensku k pomoci pre mládež a deti v misijných krajinách, a to kúpou čokoládky, z ktorej zisk smeruje do Kene, Rwandy, Etiópie a Ugandy, do projektov pre deti a mládež, ktoré spravuje Pápežské misijné dielo detí.

  - Hovorme o jedle

  Tento projekt je pod záštitou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Jeho cieľom je vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Podarilo sa nám získať bronzový diplom za aktívnu účasť.

  - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Misijná iniciatíva, ktorej cieľom je naplniť krabicu od topánok darčekmi pre seniorov a obdarovať ich.

  - Mary´s meals

  Projekt na pomoc hladujúcim deťom v 20 krajinách sveta, ktorým je poskytnuté jedno jedlo denne, a to v mieste ich vzdelávania. Naša škola organizácii venovala celý výťažok z tohtoročnej vianočnej burzy.

  - Pomoc mamičkám v núdzi

  Projekt organizuje OZ Maják nádeje, Košice. Zakúpením srdiečka, ktoré vyrobili mamičky v núdzi sme im prispeli na čiastočnú úhradu nájmu, liekov a škôlku pre deti.

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V školskom roku 2022/2023, nebola vykonaná inšpekcia na škole.

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  Materiálne podmienky školy

  Realizovali sa:

  - oprava upchatej kanalizácie

  - nový zvodový systém (odkvapové rúry)

  - bleskozvody (navýšil sa počet bleskozvodov tak, aby vyhovovali aktuálnym technickým normám)

  - úprava vonkajšieho areálu (výrub prerastených stromov, výsadba nových stromov)

  - rekonštrukcia plota

  - zlúčenie dvoch odberných miest elektriny do jeného s cieľom ušetriť náklady na energie

  Zakúpili sa:

  - stoličky do zborovne

  - lavičky do telocvične

  - regály do náraďovne v telocvični

  - interaktívny projektor

  - notebooky

  - figurína na nácvik KPR

  - kroje na kultúrne vystúpenia

  Naďalej opravujeme budovu starého kina, v ktorej zlepšujeme podmienky na využívanie.

  V závislosti od vývoja a zmien neustále vynakladáme prostriedky na správny chod počítačovej miestnosti a počítačovej techniky v našej škole.

  Opatrenia:

  • Naďalej dopĺňať didaktické pomôcky, športové náradie a náčinie do telocvične, obnoviť na školskom dvore interaktívne ihrisko.

  • Výmena počítačov za výkonnejšiu techniku, inštalácia interaktívnej tabule v ŠKD.

  • Postupne zabezpečovať finančné prostriedky na nadstavbu budovy starého kina a vybavenie ďalšej učebne pre pripravovaný piaty ročník.

  • Aktualizovať učiteľskú a sklad učebníc.

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  1. Silné stránky

  • personálne obsadenie plne kvalifikovanými pedagógmi

  • pedagogické vedenie výchovy v kresťanskom duchu

  • stabilné financovanie školy

  • variabilita a využívanie nových foriem výchovy mladej generácie

  • priestory školy v nádhernom vidieckom prostredí

  • možnosť individuálneho prístupu pri menšom počte žiakov v triedach a možnosti asistentov učiteľov

  • dobrá spolupráca s Komunitným centrom

  2. Slabé stránky

  • sťažená komunikácia s rodičmi detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

  • u žiakov pretrváva nárečie a hlavne rómske etnikum ťažšie spolupracuje

  • rodičia pociťujú neprítomnosť 2. stupňa ako nedostatok našej školy

  • financovanie školského zariadenia

  • absencia školskej jedálne

  • nedostatočný pracovný priestor pre pedagogických zamestnancov (malá zborovňa)

  • nedostatočný priestor na zriadenie knižnice, dostatočného priestoru pre ŠKD a školského dvora.

  Návrh opatrenia: úplne ideálna možnosť pre vytvorenie ďalšieho potrebného priestoru pre výchovnovzdelávací proces by bola oprava strechy v spolupráci s farnosťou a úprava podkrovných priestorov v budove bývalého kina.

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: 10

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 14 / 3 dievčatá

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 12 / 2 dievčatá

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2 / 1 dievča

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

  0 žiakov

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJHUVINFKNBMATPVCPDAPVOSJLSPRTSVVLAVYV
  I.A1,091 11,18  1,271,5511 1
  II.A1,061 11,38  11,6311 1
  III.A1,3511,0611,4711,29 1,47111,351
  IV.A1,53111211,59 2111,351

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A121012
  II.A171017
  III.A170017
  IV.A170017

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  https://archiv.vykazy.sk/vksoh/2022/ssz/protokol.php?id_prot=ZLYASLQPPN

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  I. oddelenie26 Františka Voľanská
  II.oddelenie26 Mgr. Zuzana Javorská
  Spevácky krúžok20 Mgr. Júlia Karaffová
  Spevácky krúžok20 Mgr. Renata Hnatová
  Šikovné ruky22 Mgr. Mária Petrušová
  Športový krúžok17 Mgr. Zuzana Javorská
  Varenie a pečenie s láskou13 Mgr. Kristína Karafová

  § 2. ods. 5 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Rodičia spolupracujú so školou pri rôznych podujatiach, aktivitách školy. Škola pripravuje pre občanov rôzne akadémie (Deň úcty k starším, Deň matiek, Vianočná akadémia,...), spoločné sv. omše, vystúpenia pre dôchodcov.

  Škola plní pozitívnu funkciu pri kultúrnom raste obyvateľov Ražnian, je súčasťou kultúrneho, i spoločenského života v obci.

  Komunikácia medzi školou a rodičmi prebieha zväčša formou osobného kontaktu a prostredníctvom EduPage.

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Lucia Halčáková

  V Ražňanoch, 7. júla 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje