• Výberové konanie

   • Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   • Školský špeciálny pedagóg

    • Úväzok:
     50 - 100 %
     Dátum nástupu:
     marec 2023 (doba určitá do 31.08.2023)
    • Požiadavky:
     Výberové konanie

     Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra v Ražňanoch vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:
     školský špeciálny pedagóg

     Úväzok: 50 - 100 %
     Dátum nástupu: marec 2023 (doba určitá do 31.08.2023)
     Plat: podľa platnej legislatívy

     Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

     - kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
     - zdravotná spôsobilosť
     - ovládanie štátneho jazyka
     - schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
     - pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
     - flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, časová nezávislosť
     - aktívne ovládanie programov Excel, Word, práca s počítačom

     Požadované doklady:

     - prihláška do výberového konania
     - profesijný životopis
     - kópie dokladov o vzdelaní, atestáciách, kreditoch
     - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska
     - krstný list, resp. cirkevný sobášny list nie starší ako 3 mesiace
     - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
     - súhlas so spracovaním osobných údajov


     Prihlášky a požadované doklady s označením "Výberové konanie" zasielajte poštou (alebo osobne) do 17. 02. 2023 na adresu školy do 13. hodiny.

     Termín výberového konania: bude oznámený najmenej 5 dní pred konaním výberového konania mailom alebo telefonicky.


     V Ražňanoch, dňa 02.02.2023

     Mgr. Lucia Halčáková
     riaditeľka školy
  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje