• Novinky

      • Vyhodnotenie súťaže s MILK-AGRO

      • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže s firmou Milk-Agro, spol. s r.o.. Vďaka Vám sa naša škola umiestnila na 9. mieste v zbere viečok a na krásnom 2. mieste v zbere tetrapakov. Všetci žiaci, ktorí sa zapojili, získali niekoľko vecných cien a prvých 5 žiakov v každej kategórii vyhralo aj peňažné poukazy na nákup v obchodoch Milk-Agro. V tomto školskom roku sa opäť zapájame do tejto súťaže, preto Vás prosíme, aby ste naďalej zbierali viečka a tetrapaky výrobkov Sabi a nosili ich do školy (prosíme vždy uviesť meno a počet kusov).

     • Obnovenie prevádzky školy
      • Obnovenie prevádzky školy

      • Milí rodičia,

       pripomíname Vám, že zajtra, t.j. dňa 10.11.2020 (utorok) znovu otvárame brány školy pre našich žiakov. Prosím nezabudnite elektronicky vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tešíme sa na Vás :)

        

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia,

       pripomíname, že 6.11. 2020 (piatok) a 9.11.2020 (pondelok) budú jesenné prázdniny.

       Online výučba v tieto dni neprebieha.

     • Obnovenie prevádzky školy od 10.11.2020
      • Obnovenie prevádzky školy od 10.11.2020

      • Vážení rodičia,

       s povolením RÚVZ Prešov sa od utorka 10.11.2020 obnoví prevádzka na našej škole. Obedy aj ŠKD budú zabezpečené, ale prosíme Vás o vyplnenie dotazníka ohľadom záujmu, aby sme podľa toho vedeli zabezpečiť organizáciu. Pred nástupom žiaka do školy je potrebné elektronicky zaslať VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI. Posielajte ho až 9.11.2020, pretože vyhlásenia zaslané pred týmto dátumom nie sú platné! Nájdete ho v Edupage (po prihlásení v časti Úvod - Žiadosti/Vyhlásenia - vpravo dole červené +). Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude možné zúčastniť sa prezenčného vyučovania! Všetky usmernenia pre rodičov a žiakov sú prehľadne popísané v priložených obrázkoch. Pripomíname, že žiak má mať každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Prosíme Vás, aby ste naďalej sledovali stránku našej školy, nakoľko sa situácia môže meniť podľa vývoja epidemiologickej situácie a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

        

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia,

       jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

     • Deň sv. Demetra
      • Deň sv. Demetra

      • 26. október

       Naša škola aj naša farnosť si dnes - 26. októbra pripomína významný sviatok nášho patróna sv. Demetera, ktorého uctievali už solúnski bratia Cyril a Metod v časoch Veľkej Moravy. V obci Ražňany sa dokonca nachádza aj prvý chrám zasvätený práve tomuto svätcovi. Na mieste, kde je pochovaný sa udialo už mnoho zázrakov a z jeho tela dodnes vyteká vonná myrha. Aj dnes ho prosme za celú našu Cirkevnú základnú školu sv. Demetra, všetkých žiakov aj pracovníkov školy a celú obec Ražňany. Svätý Demeter, oroduj za nás!

      • Milión detí sa modlí ruženec

      •                      Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt18, 3).

                                Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba sv. ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

       Aj tento rok sa deti môžu 18.10. a 19.10.2020 spojiť v modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú.

                          Posledné roky tejto iniciatívy svedčia o sile detskej modlitby, o radosti detí a hlbokom duchovnom zážitku, ktorý zanechala ich modlitba u dospelých spolupracovníkov v mnohých školách a skupinách na celom svete.

                                  Zapojme sa aj my v týchto náročných časoch aspoň jedným desiatkom sv. ruženca za nás, naše rodiny, ako aj za celé spoločenstvo Cirkevnej základnej školy sv. Demetra.

     • ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE Hollého 5, 080 01 Prešov
      • ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE Hollého 5, 080 01 Prešov

      •              Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Prešove ako  príslušný orgán podľa § 3 ods. 1  písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007   Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) a podľa  § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol

        t a k t o :

                   Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. sa    n a r i a ď u j e  účastníkovi  konania  Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany 240, 082 61 Ražňany, IČO: 37 878 191  v zastúpení Mgr. Renata Hnatová – riaditeľ školy  zákaz prevádzky v  škole: Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany 240, 082 61 Ražňany, od  09.10.2020 do doby preukázania negativity  RT – PCR testu   u dotknutých osôb  v škole: Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany 240, 082 61 Ražňany.

                   Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia. 

                                                                 

                                                                                 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH,MHA

                                                                                            regionálna hygienička    

        

       Doručené 17.10.2020 do e-schránky školy.

     • Obnovenie vyučovania
      • Obnovenie vyučovania

      • Vážení rodičia,

       po komunikácii s RÚVZ, vzhľadom k vysokej chorobnosti pedag. zamestnancov a rozhodnutiu ministra školstva, sa budú triedy 2. až 4. ročníka najbližší týždeň (t.j. od 13.10.-16.10.2020) vzdelávať prezenčnou formou (v škole). Škola pre nich bude otvorená od 7.00 do 14. 00 hod, aj so zabezpečením obeda. Je potrebné priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Každý žiak by mal mať so sebou 2 náhradné rúška. 1. ročník zatiaľ zostáva doma, z dôvodu podozrenia na COVID-19, vzdelávanie bude pre nich dištančnou formou (úlohy budú zadané, aj pokyny k práci na Edupage). Apelujeme na rodičov, že karanténa nie sú prázdniny! Žiaci majú byť doma. Prosíme Vás o trpezlivosť, situácia sa mení každú chvíľu. Ak potrebujete informácie, prosím píšte na našu stránku, alebo využite možnosť komunikácie cez Edupage.

     • Dôležitá správa!
      • Dôležitá správa!

      • Riaditeľka CZŠ sv. Demetra, Ražňany oznamuje všetkým rodičom, že dňa 9. 10. a 12.10.2020 udeľuje podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní riaditeľské voľno z dôvodu podozrenia na COVID – 19. Podľa usmernenia RÚVZ Prešov je potrebné dodržať 10 dňovú karanténu, sledovať zdravotný stav a ak nebudú žiadne príznaky ochorenia, vyučovanie môže po uplynutí tejto karantény, t.j. od 13.10.2020 (utorok) pokračovať ďalej. Po opätovnom zahájení prevádzky sa odporúča dodržiavať sprísnené  hygienické opatrenia v priestoroch školy.

     • Dôležité!
      • Dôležité!

      • Vážení rodičia,

       po aktualizácii manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre základné školy Vás chceme upozorniť na tieto zmeny:

       Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a  sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (viď príloha).

       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

       Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (viď príloha).

       Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

       Na komunikáciu odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

       Celý aktualizovaný dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 môžete nájsť na oficiálnej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

       https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/

       Všetky prílohy sú k stiahnutiu na web stránke našej školy v hornej časti na zelenej lište v zložke COVID-19.

       Prosíme Vás, aby ste v záujme zdravia nás všetkých rešpektovali tieto prevádzkové podmienky.

        

        

      • Sférické kino

      • Do galérie Sférické kino boli pridané fotografie.

       Dňa 10.9.2020 na našej škole premietalo sférické kino. Ide o najnovšiu zábavno-vzdelávaciu cestu za poznaním. Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúka jedinečný pohľad a je pútavým doplnkom na spestrenie vyučovania.

      • Duchovné cvičenia

      • Do galérie Duchovné cvičenia boli pridané fotografie.

       Kolektív CZŠ sv. Demetra, Ražňany absolvoval duchovné cvičenia pod vedením vdp. Ščerbu v Bardejove. Dostalo sa nám veľkej milosti, keďže sme mohli byť na sv. omši, ktorú slúžil kardinál Jozef Tomko.

     • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!
      • !ZÁPISNÝ LÍSTOK PRE STRAVNÍKA!

      • Žiadame rodičov žiakov, ktorí majú záujem o STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI, aby prišli najneskôr do 26.8.2020 na Obecný úrad vypísať ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka pre bežné stravovanie, kde obdržia informačný list s podmienkami stravovania v školskej jedálni.

     • Letné prázdniny :)
      • Letné prázdniny :)

      • Milí naši žiaci,

       prajeme Vám krásne slnečné prázdniny naplnené skvelými zážitkami. Predovšetkým si pri svojich dobrodružstvách dávajte na seba pozor a chráňte si zdravie.

       Štvrtákom ďakujeme za to, že našu školu reprezentovali a robili jej dobré meno. Želáme vám dobrých a chápavých učiteľov na 2. stupni. Nech sa vám aj naďalej darí!

       Kolektív Cirkevnej základnej školy sv. Demetra

  • Kontakty

   • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
   • czs.raznany@gmail.com
   • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
   • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje