• Novinky

     • Jesenné prázdniny
      • Jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia,

       jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2.,6. a 9. novembra 2020.

     • Deň sv. Demetra
      • Deň sv. Demetra

      • 26. október

       Naša škola aj naša farnosť si dnes - 26. októbra pripomína významný sviatok nášho patróna sv. Demetera, ktorého uctievali už solúnski bratia Cyril a Metod v časoch Veľkej Moravy. V obci Ražňany sa dokonca nachádza aj prvý chrám zasvätený práve tomuto svätcovi. Na mieste, kde je pochovaný sa udialo už mnoho zázrakov a z jeho tela dodnes vyteká vonná myrha. Aj dnes ho prosme za celú našu Cirkevnú základnú školu sv. Demetra, všetkých žiakov aj pracovníkov školy a celú obec Ražňany. Svätý Demeter, oroduj za nás!

      • Milión detí sa modlí ruženec

      •                      Táto kampaň sa zrodila v roku 2005 vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Niekoľko miestnych žien raz prechádzalo okolo prícestnej kaplnky a uvideli tam skupinku detí modliť sa ruženec pred obrazom Panny Márie. V tej chvíli pocítili mocnú prítomnosť nebeskej Matky. Jedna z nich si spomenula na slová svätého Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ A o to ide aj v tejto kampani: o vieru v silu detskej a úprimnej modlitby. Ježiš nás predsa učí: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt18, 3).

                                Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba sv. ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

       Aj tento rok sa deti môžu 18.10. a 19.10.2020 spojiť v modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú.

                          Posledné roky tejto iniciatívy svedčia o sile detskej modlitby, o radosti detí a hlbokom duchovnom zážitku, ktorý zanechala ich modlitba u dospelých spolupracovníkov v mnohých školách a skupinách na celom svete.

                                  Zapojme sa aj my v týchto náročných časoch aspoň jedným desiatkom sv. ruženca za nás, naše rodiny, ako aj za celé spoločenstvo Cirkevnej základnej školy sv. Demetra.

     • ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE Hollého 5, 080 01 Prešov
      • ROZHODNUTIE REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V PREŠOVE Hollého 5, 080 01 Prešov

      •              Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Prešove ako  príslušný orgán podľa § 3 ods. 1  písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007   Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) a podľa  § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol

        t a k t o :

                   Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. sa    n a r i a ď u j e  účastníkovi  konania  Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany 240, 082 61 Ražňany, IČO: 37 878 191  v zastúpení Mgr. Renata Hnatová – riaditeľ školy  zákaz prevádzky v  škole: Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany 240, 082 61 Ražňany, od  09.10.2020 do doby preukázania negativity  RT – PCR testu   u dotknutých osôb  v škole: Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ražňany 240, 082 61 Ražňany.

                   Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia. 

                                                                 

                                                                                 Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH,MHA

                                                                                            regionálna hygienička    

        

       Doručené 17.10.2020 do e-schránky školy.

     • Obnovenie vyučovania
      • Obnovenie vyučovania

      • Vážení rodičia,

       po komunikácii s RÚVZ, vzhľadom k vysokej chorobnosti pedag. zamestnancov a rozhodnutiu ministra školstva, sa budú triedy 2. až 4. ročníka najbližší týždeň (t.j. od 13.10.-16.10.2020) vzdelávať prezenčnou formou (v škole). Škola pre nich bude otvorená od 7.00 do 14. 00 hod, aj so zabezpečením obeda. Je potrebné priniesť Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Každý žiak by mal mať so sebou 2 náhradné rúška. 1. ročník zatiaľ zostáva doma, z dôvodu podozrenia na COVID-19, vzdelávanie bude pre nich dištančnou formou (úlohy budú zadané, aj pokyny k práci na Edupage). Apelujeme na rodičov, že karanténa nie sú prázdniny! Žiaci majú byť doma. Prosíme Vás o trpezlivosť, situácia sa mení každú chvíľu. Ak potrebujete informácie, prosím píšte na našu stránku, alebo využite možnosť komunikácie cez Edupage.

     • Dôležitá správa!
      • Dôležitá správa!

      • Riaditeľka CZŠ sv. Demetra, Ražňany oznamuje všetkým rodičom, že dňa 9. 10. a 12.10.2020 udeľuje podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní riaditeľské voľno z dôvodu podozrenia na COVID – 19. Podľa usmernenia RÚVZ Prešov je potrebné dodržať 10 dňovú karanténu, sledovať zdravotný stav a ak nebudú žiadne príznaky ochorenia, vyučovanie môže po uplynutí tejto karantény, t.j. od 13.10.2020 (utorok) pokračovať ďalej. Po opätovnom zahájení prevádzky sa odporúča dodržiavať sprísnené  hygienické opatrenia v priestoroch školy.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • czs.raznany@gmail.com
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje