• Novinky

     • Príspevok za ŠKD
      • Príspevok za ŠKD

      • Vážení rodičia,

       z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania Vás žiadame, aby ste neuhrádzali príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí za mesiace apríl – jún. Ak ste tak už urobili, príspevok Vám bude vrátený po zúčtovaní na konci školského roka 2019/2020.

     • www.ucimenadialku.sk
      • www.ucimenadialku.sk

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s viacerými mimovládnymi organizáciami založilo webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdete aktuálne informácie, ale aj odporúčania a prehľad elektronických zdrojov rôznych online materiálov pre žiakov (náučné videá, interaktívne cvičenia, testy...).

     • Prerušenie vyučovania do odvolania
      • Prerušenie vyučovania do odvolania

      • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

      • Zápis žiakov do 1. ročníka - ZMENA!!!

      • Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020:

       "...2. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

       2.1 zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

       2.2 overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

       2.3 zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

       2.4 ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,..."

     • Prerušenie vyučovania od 16.3.-27.3.2020
      • Prerušenie vyučovania od 16.3.-27.3.2020

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Vážení rodičia, informácie budeme priebežne aktualizovať na internetovej stránke našej školy. Správajme sa zodpovedne a dôsledne dodržiavajme karanténne opatrenia. Zároveň využime tento pôstny čas a zotrvajme v modlitbe za zdravie nás všetkých. 

     • AKTUÁLNE! - OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU vydané Košickou arcidiecézou
      • AKTUÁLNE! - OPATRENIA V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU vydané Košickou arcidiecézou

      • Na základe usmernenia č.3 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k šíreniu ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zo dňa 10.3.2020 pridávame nové informácie:

       Dôrazne sa neodporúča:

       - začleňovať do školského kolektívu deti, žiakov a študentov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Vážení rodičia,

       prosíme o zváženie zdravotného stavu vašich detí. V prípade akéhokoľvek z uvedených príznakov, nechajte Vaše dieťa doma a oznámte nám to telefonicky alebo písomne. Zabránite tým šíreniu nákazy medzi zdravými.

       Prosím, kliknite aj na uvedený odkaz.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    • czs.raznany@gmail.com
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ražňany 240, 08261 Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje