• Novinky

     • Dôležité!
      • Dôležité!

      • Vážení rodičia,

       po aktualizácii manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre základné školy Vás chceme upozorniť na tieto zmeny:

       Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a  sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (viď príloha).

       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

       Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (viď príloha).

       Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

       Na komunikáciu odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

       Celý aktualizovaný dokument Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 môžete nájsť na oficiálnej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

       https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-1692020/

       Všetky prílohy sú k stiahnutiu na web stránke našej školy v hornej časti na zelenej lište v zložke COVID-19.

       Prosíme Vás, aby ste v záujme zdravia nás všetkých rešpektovali tieto prevádzkové podmienky.

        

        

      • Sférické kino

      • Do galérie Sférické kino boli pridané fotografie.

       Dňa 10.9.2020 na našej škole premietalo sférické kino. Ide o najnovšiu zábavno-vzdelávaciu cestu za poznaním. Sférický projekčný systém vnútri mobilnej kupoly ponúka jedinečný pohľad a je pútavým doplnkom na spestrenie vyučovania.

      • Duchovné cvičenia

      • Do galérie Duchovné cvičenia boli pridané fotografie.

       Kolektív CZŠ sv. Demetra, Ražňany absolvoval duchovné cvičenia pod vedením vdp. Ščerbu v Bardejove. Dostalo sa nám veľkej milosti, keďže sme mohli byť na sv. omši, ktorú slúžil kardinál Jozef Tomko.

   • Kontakty

    • Cirkevná základná škola sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
    • czs.raznany@gmail.com
    • 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197
    • Ulica Štefana Onderča 240/1 082 61 Ražňany Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje